AT DEVELOPMENT a.s.

 

____________________________________________________

 

SÍDLO

Podolská 103/126, 147 00 Praha 4

 

IČO

639 99 048

 

SPISOVÁ ZNAČKA

B  3497 vedená u Městského soudu v Praze

 

DATUM ZÁPISU

1. 11. 1995

 

____________________________________________________


POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI:

Představenstvo společnosti AT DEVELOPMENT a.s. svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti

AT DEVELOPMENT a.s. 

IČO: 639 99 048

se sídlem Praha 4, Podolská 103/126, PSČ: 147 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 3497

(dále jen jako „společnost“),


Která se bude konat dne 11.prosince 2017 v sídle kanceláře notářky Mgr. Martiny Kondrové, notářky se sídlem v Pardubicích, na jejím úředním dnu v Praze, a to na adrese Sokolovská 49/5, Praha 8 –Karlín od 10.00hodin


Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti valné hromady 
  2. Volba orgánů valné hromady 
  3. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
  4. Rozhodnutí o jmenování likvidátora
  5. Rozhodnutí o odměně likvidátora
  6. Závěr valné hromady


Účast akcionářů a zastoupení na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Každý akcionář má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby jej na valné hromadě zastoupila a vykonala za něj akcionářská práva, včetně hlasovacího práva. 


Registrace akcionářů nebo jejich zástupců bude od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčují jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u registrace prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. 


Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Práva související s účastí na valné hromadě

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.


Akcionáři ani jeho zástupci či zmocněnci nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.


Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

2. Usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu.

Zdůvodnění: dle platných právních předpisů je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

3. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací

Usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení společnosti ke dni 31.prosince 2017 likvidací.

Zdůvodnění: společnosti již několik let nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost, není majetkově ani jinak účastna v žádných obchodních vztazích. Další udržování společnosti by znamenalo jen finanční a administrativní zátěž.


4. Rozhodnutí o jmenování likvidátora

Usnesení: Valná hromada jmenuje likvidátora pana:

Ing. Ivan Ptáčník, nar.: 15.4.1961,  bytem: Na Výsluní 1308, 277 11 Neratovice


Zdůvodnění: dle platných právních předpisů je nutné jmenovat likvidátora, pokud společnost se zrušuje likvidací.


5. Rozhodnutí o odměně likvidátora

Usnesení: Valná hromada schvaluje pro likvidátora odměnu ve výši 50.000,-Kč.

Zdůvodnění: dle platných právních předpisů má likvidátor nárok na odměnu, kterou valná hromada schvaluje ve výši 50.000,- Kč.


V Praze dne 20.října 2017


AT DEVELOPMENT a.s.


Petr Šimek Marek Bachtík

předseda představenstva místopředseda představenstva